گیاهان دارویی عنصر مهمی از طب سنتی اتیوپی هستند. در این بررسی پرسشنامه میزان و نوع گیاهان دارویی مورد استفاده در مراقبت از خود توسط جامعه روستایی اتیوپی مورد بررسی قرار گرفته است. ششصد مادر با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته مصاحبه شدند. شیوع استفاده از داروهای گیاهی در مراقبت از خود ۵/۱۲٪ بود. بیست و پنج گونه گیاهی متعلق به ۲۱ خانواده گزارش شده است که هر یک نام محلی ، روش تهیه و قطعات مورد استفاده دارد. این مطالعه نشان داد که مراقبت از خود با استفاده از گیاهان دارویی بخش عمده ای از گزینه های مراقبت های بهداشتی در جامعه بوتاجیرا است.