استفاده یا عدم استفاده از یک هدیه disliked یک معضل برای گیرندگان است. انتخاب آنها بر روابط آنها با اهدا کننده و همچنین بازاریابی و تجارت تأثیر خواهد گذاشت. با این حال ، مطالعه این موضوع در رشته رفتار مصرف کننده کمیاب است. این تحقیق از طریق یک نظرسنجی در مورد ۱۲۶۹ بزرگسال در اکوادور ، یک کشور آمریکای لاتین ، متغیرهای دریافت کننده ، فرد دهنده ، رابطه آنها و هدیه را مشخص می کند. این متغیرها راه حل معضل را ارائه می دهند و مطابق با این یافته ها پیامدهای نظریه و عمل را ارائه می دهند.