شرکت حمل و نقل که تصمیم به ورود به بازار حمل و نقل در مسافر دارد ، معمولاً اهداف تجاری خود را تعریف کرده است. با این وجود ، اهداف تحت تأثیر توسعه بازار حمل و نقل قابل انعطاف هستند. از آنجا که این یک سیستم پویا است ، لازم است که به طور جامع ترکیبی از بازاریابی را ارزیابی کنیم ، نه تنها رقابت. مقایسه و استفاده از نقشه های شناختی ، که مقاله با آن سروکار دارد ، ابزارهای مؤثر است. با مقایسه ابزارهای مختلف آمیخته بازاریابی حامل های مسافری راه آهن در جمهوری اسلواکی ، یک نقشه شناختی شکل گرفته است ، که به صورت گرافیکی پیوند علی و معلولی ابزارهای بازاریابی کلیه شرکت های حمل کننده در جمهوری اسلواکی را نشان می دهد.