در این مقاله به تکامل تحقیقات علمی در مورد استفاده از مجموعه داده های بزرگ در رفتار مصرف کنندگان آنلاین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ پرداخته شده است. بنابراین ، اطلاعاتی را در مورد تکامل این حوزه از نظر شناسایی نشریات و نویسندگان اصلی و همچنین چگونگی تکامل موضوعات خاص ارائه می دهد. زمان. علاوه بر این ، با استفاده از مدل سازی مبحث و تکنیک های تحلیلی متن ، مضامین تحقیق خاصی از مقالات موجود در مقالات منتشر شده در مجموعه داده ها مشخص می شود. این راهنمایی برای کسانی که می خواهند در این زمینه مشارکت داشته باشند ارائه می دهد. علاوه بر این ، مقاله با استفاده از مدل سازی موضوع ساختاری به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر ، به روش شناسی مربوط به نظرسنجی ها و تحلیل های کتابشناختی با استفاده از مدل سازی موضوع انجام می شود تا مباحث نهفته از ادبیات جمع آوری شده را استخراج کند.