در این مقاله استراتژی های واگذاری نیروی انسانی برای خطوط تولید سریال بررسی شده است. یک برنامه رایانه ای کاربر پسند ساخته شده است که در ارزیابی قوانین واگذاری نیروی انسانی تسهیل می کند. استراتژی های مرتبط با سیستم های تولید و موجودی هر دو فشار و فشار مورد بررسی قرار می گیرد.

سیستم کشش زمانی مؤثر است که حالت حمل و نقل از فلسفه فقط به موقع پیروی کند و واحدها را همانطور که تولید می شود ارسال کند. اگر تمام واحدها باید در یک دسته جمع شوند ، سیستم فشار از دیگر سو می تواند مؤثرتر باشد. علاوه بر این ، استراتژی تعیین کارگر خوشه ای نسبت به واگذاری کارگر توزیع کننده برای سیستم کشش مؤثرتر است ، در حالی که هر دو برای یک فشار عملکردی تقریباً به همان اندازه مناسب هستند. این مقاله همچنین چند قانون شناخته شده انگشت شست را که برای بهره برداری از خط تولید موجود است ، تأیید می کند