تمایل مشتریان بالقوه برای پرداخت (WTP) برای محصول جدید می تواند تحت تأثیر مشاهده قیمت ارسال شده باشد و این می تواند از نظر مکانیسم لنگرگیری مدل شود. یک استدلال نظری و اثبات ریاضی ارائه شده است که نشان می دهد اگر مشتریان از مکانیسم لنگر انداز WTP نامتقارن استفاده کنند ، به طور معمول برای بنگاهها قیمت بالاتر از موارد دیگر مطلوب خواهد بود. شواهد تجربی پشتیبانی از این تصور است که یک مکانیسم لنگر نامتقارن می تواند در تصمیم گیری های خرید نقش داشته باشد.