هدف از این تحقیق ، شناخت تأثیر متغیرهای ترکیبی بازاریابی ۷P است که شامل محصول ، قیمت ، تبلیغات ، مکان ، افراد ، شواهد جسمی و فرآیند خرید تصمیم مصرف کنندگان در تعیین استراتژی مناسب بازاریابی سیب مالانگ در غول MOG است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین متغیر مخلوط بازاریابی قیمت با قیمت عجیب و غریب به عنوان بهترین استراتژی برای افزایش تصمیم خرید مصرف کنندگان سیب مالنگ در Giant MOG است.