سال انتشار مقاله: ۲۰۱۹
عنوان اصلی مقاله:
From one-stop shop to no-stop shop: An e-government stage model
منبع apa:
Scholta, H., Mertens, W., Kowalkiewicz, M., & Becker, J. (2019). From one-stop shop to no-stop shop: An e-government stage model. Government Information Quarterly, 36(1), 11-26.

جهت سفارش ترجمه مقاله فرم زیر را پر نمایید:

لطفا صبر کنید