این مطالعه به بررسی نقش ادراک از مدیریت شهری ، ادراک از ساکنین و پرستیژ بیرونی درک شده بر تعهد عاطفی از منظر بازاریابی شهر می پردازد. مدل تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده بر روی ساکنان دو شهر مختلف ، روی ساکنان (N = 402) لیوبلیانا – پایتخت سبز اروپا ، ۲۰۱۶ و (۴۰۳ = N) از ماریبور – پایتخت فرهنگ ، ۲۰۱۲ انجام شده است. نتایج نشان داد که هم پرستیژ بیرونی درک شده و هم ادراک ساکنین همسایه عامل اصلی تعهد در شهر بودند. درک مدیریت شهر تأثیر معنی داری بر اعتبار و منزلت خارجی ادراک شده از ساکنان دارد ، اگرچه تأثیر مستقیمی در تعهد شهرها نبود. نتایج نشان داد که پرستیژ بیرونی ادراک شده و ادراک همشهریان رابطه میان ادراک از مدیریت شهری و تعهد عاطفی را به طور کامل واسطه می گذارد. این مطالعه روابط بین متغیرهای تحلیل شده را تشخیص داده و نقش تعیین کننده آنها را به عنوان محرک تعهد شهر ساکنان تأیید می کند.