این مطالعه به گزارش موردی از رویکرد تدریس و یادگیری با هدف تقویت مزایای یادگیری سه طرف از طریق اجرای یک پروژه خدمات دانشگاهی و چرخه Plan-Do-Check-Act (PDCA) در یک دوره بازاریابی در سطح کارشناسی ارشد می پردازد. . در این مطالعه ، پروژه خدمات آکادمیک تجربه واقعی یادگیری را به دانشجویان ارائه می دهد و در عین حال ، نقش خود را به عنوان ارائه دهنده دانش (به جای گیرنده دانش) تغییر می دهد و در ضمن در بهبود استراتژی های بازاریابی خود به مشاغل گردشگری نیز کمک می کند. چرخه PDCA مزایای یادگیری سیستماتیک را برای مربیان در انجام اقدامات بیشتر در مورد آموزش بهبود می دهد. مشارکتهای این پژوهش ، ایجاد یک روش تدریس و یادگیری است که فرصتهای جدید دانش آموزان را برای یادگیری و کمک به دیگران و ایجاد مزایای یادگیری برای مشاغل و مدرسان فراهم می کند.