این مقاله حاوی ترکیبی از تئوری دانشگاهی و کاربردهای عملی است که به موضوع مبحث ایجاد گرایش بازاریابی در یک شرکت با فناوری پیشرفته می باشد. برای مثال توضیح می دهد که چگونه یک شرکت بزرگ در تلاش است تا از یک بازار و یک خط تولید متمرکز به بسیاری از بازارها و خطوط تولید متنوع گسترش یابد. دوم ، مقاله یک ابزار عملی ، ممیزی فرایند بازاریابی استراتژیک ، برای خوانندگان برای ارزیابی گرایش بازاریابی سازمانهایشان ارائه می دهد. مدلی برای کمک به تغییر فرهنگ محور فناوری ارائه شده است.