در این مطالعه ، اثرات جهت گیری کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی در عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط ​​بررسی شده است. ما با استفاده از داده های به دست آمده از کارآفرینان سنگاپوری ، یک مدل علی ایجاد و آزمایش می کنیم و برای بیشتر فرضیه های خود پشتیبانی می کنیم. نتایج نشان می دهد که جهت گیری کارآفرینی نقش مهمی در دستیابی و استفاده از اطلاعات بازاریابی دارد و همچنین تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت دارد. استفاده از اطلاعات در مورد تصمیمات ترکیبی بازاریابی (به ویژه عناصر تبلیغ و مکان) بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد و تا حدودی واسطه ارتباط بین جهت گیری کارآفرینی و عملکرد شرکت است. پیامدها و جهات تحقیقاتی آینده مورد بحث قرار گرفته است.