هم متخصصان بازاریابی و هم محققان دانشگاهی به طور سنتی بیشترین تأثیر ارزش درک شده بر رفتار مصرف کننده را تشخیص داده اند. تحقیقات توریسم و ​​مهمان نوازی اخیراً علاقه ای به ارزش نشان داده است. به خصوص ، هنگامی که با کیفیت و / یا رضایت مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر دو هدف اصلی دارد. اول ، بررسی ابعاد ارزش مصرف کننده در یک زمینه مرتبط با مسافرت (رفتار مسافرتی دانشجویان) ، اتخاذ تیپولوژی هولبروک ، و ترکیب آن با ورودی های منفی ارزش. دوم ، به بررسی روابط بین سازه های ادراکی مصرف کننده مانند ارزش درک شده ، رضایت و وفاداری بپردازید. این هدف دوگانه با ارائه یک مدل LISREL انجام می شود. نتایج حاکی از وجود یک زنجیره وفاداری کیفیت-ارزش-رضایت-وفاداری است و پیچیدگی ابعاد ارزشی را نشان می دهد که نشان داده شده است به تجربه گردشگری بسیار حساس است.