قدرت اقتصادی معاملات B2B در میزان تحقیقات منتشر شده در ژورنال های بازاریابی منعکس نشده است ، و ارتباطی که برای متخصصان این مطالعات صادر شده است ، طی ۲۰ سال گذشته مورد سؤال قرار گرفته است. چگونه می توانیم دانشگاهیان و دست اندرکاران را با هم جمع کنیم؟ نویسندگان پس از مطالعه تاریخچه بازاریابی B2B ، تکیه بر تئوری پیکربندی و جستجوی چالش های آینده برای بازاریابان ، بر این باورند که تلاش های تحقیقاتی باید بر شش زمینه اصلی تحقیق متمرکز شود: نوآوری ، سفر به مشتری و ارزش روابط ، تجزیه و تحلیل داده ها ، مهار رابط فناوری ، بازاریابی / مالی و رشد درآمد و زمینه صنعت یا اکوسیستم. به طور خاص ، آنها ۲۰ زیر گروه نظری را پیشنهاد می دهند که برای دانشگاهیان قانع کننده و مربوط به بازاریاب های B2B باشد. نتیجه گیری و گزاره های تحقیق توسط یک پانل خبره با استفاده از روش جامع رتبه بندی دلفی تأسیس و با استفاده از یک برنامه نویسی از تئوری پایه و اساس تصفیه شده است. نویسندگان در مورد پیامدهای توسعه تئوری و علاقه مدیریتی بحث می کنند.