با بروز حوادث اخیر کارمندان موقت مانند کارمندان فصلی ، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی که به نقض امنیت اطلاعات مشغول هستند ، بار دیگر تمرکز بر انگیزه افراد در “دیوار سازمان” برای رعایت امنیت اطلاعات است. در این مقاله به بررسی تأثیر وضعیت اشتغال بر تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده از کارکنان و چگونگی تأثیر آن بر قصد رفتاری برای مطابقت با سیاستهای امنیت اطلاعات (ISP) می پردازیم. وضعیت اشتغال ، به طور خاص دائم در مقابل وضعیت موقتی ، می تواند در سطوح مختلف تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده باشد. نتیجه تحقیق از این عقیده حمایت می کند که تأثیر تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده از قصد رفتاری برای استفاده از ISP در بین کارمندان دائم قوی تر خواهد بود. این تحقیق همچنین دریافت که هزینه پاسخگویی درک شده برای انجام یک رفتار می تواند تأثیر منفی بر قصد رعایت ISP داشته باشد.