در این مقاله مزایای مقایسه حسابداری مالی برای یک بازار نوظهور بررسی شده است. ما مزایا را در قالب سرمایه گذاری های سهام خارجی مستند می کنیم. نتایج تجربی ما نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که مقایسه حسابداری بیشتری دارند. نتایج ما همچنین نشان می دهد که مزایای مقایسه حسابداری هنگامی برجسته تر می شوند که بنگاه ها از دید کمتری برخوردار باشند ، در یک صنعت کمتر با رقابتی کار می کنند و قیمت سهام دارند که نشان دهنده سطح پایین تر از اطلاعات خاص شرکت است. ما بیشتر می دانیم که اثر مقایسه حسابداری برای مالکیت صندوق متقابل داخلی کمتر است. به طور کلی ، مطالعه ما نشان می دهد که مقایسه حسابداری می تواند یک محیط اطلاعات ضعیف را در مورد بنگاه های بازارهای نوظهور تکمیل کند.