در دوره ای از منابع کمیاب و کوچک ، برنامه ریزی نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از جنبه های برنامه ریزی نیروی انسانی پرستار ، اطمینان از مناسب بودن محیط یادگیری بالینی از نظر کادر پرستار واجد شرایط است. یک مطالعه دقیق و تفصیلی از آموزش پرستار در منطقه بالینی ، تأثیر کمبود نیروی انسانی در آموزش پرستار در منطقه بالینی را نشان داده است. استدلال می شود که هرگونه کاهش بیشتر در سطح نیروی انسانی پرستار ، تأثیر مستقیم و مضر بر محیط یادگیری بالینی خواهد داشت و این با یافته های مطالعه آموزش پرستار نشان داده شده است. همچنین پیشنهاد می شود که مشکلات نیروی انسانی بیمارستان های شهری غالباً با بحث در مورد نیروی انسان از نظر سطح کارکنان منطقه روبرو هستند.