بازاریابی الکترونیکی زمینه ای در حال گسترش و پویا است که به نیروی کار ماهر نیاز دارد. موسسات آموزشی در سراسر جهان با معرفی دوره های بازاریابی الکترونیکی و اخیراً برنامه هایی به این تقاضا پاسخ داده اند. این مطالعه با هدف توافق مشترک بیشتر درباره آنچه بازاریابی الکترونیکی از طریق کاوش در حدود ۱۲۰ مدرسه کسب و کار در سراسر جهان در بر می گیرد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل کامل از کتاب های اصلی مورد استفاده در دوره های اصلی بازاریابی الکترونیکی یا دیجیتال مارکتینگ برای شناسایی مباحث اصلی تحت پوشش در این دوره ها انجام شد. این مطالعه نتیجه گیری می کند که آموزش بازاریابی الکترونیکی دوره ای انتقالی را در سطوح مختلف طی می کند. پیامدهای مربوط به مباحث و آموزش بازاریابی الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته است.