در این مطالعه ، ما به صورت تجربی مکانیسم بازخورد پویا بین بازارهای A و B را در بورس سهام چین مورد بررسی قرار داده و در تلاش برای ارائه بینش از تکامل محیط اطلاعات و رفتارهای بعدی تخفیف سهم B به دنبال آزادسازی این بازارها در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲٫ به طور خاص ، ما کشف قیمت ، سطح تجارت آگاهانه و رابطه آنها با پروکسی اطلاعات نامتقارن بنگاه خاص در بازارهای A و B را در بازار بورس شانگهای (SHSE) و بورس شنژن (SZSE) بررسی می کنیم. دوره های زمانی قبل و بعد از وقایع آزادسازی بر اساس سر و صدای بازگشت بین بازارهای A و B ، می یابیم که بازار A بر روند کشف قیمت در دوره قبل از آزادسازی مسلط است اما در دوره پس از آزادسازی ، بازار B تبدیل به منبع غالب تولید و گردش اطلاعات می شود. به همین ترتیب ، سطح تجارت آگاهانه تحت تأثیر اثر بازده حجم در بازار A در دوره قبل از آزادسازی بیشتر است اما این بازار B است که در دوره پس از آزادسازی توسط تجار آگاه تحت سلطه است. حداقل تا حدی ، کاهش قابل توجه بعدی در تخفیف سهام B. علاوه بر این ، درجه عدم تقارن اطلاعاتی خاص شرکت تأثیر معنی داری بر سرریزهای برگشتی و حجم بازده فقط در جهت B-A-A در دوره پس از آزادسازی دارد ، نشان می دهد که تجارت در بازار B عمدتا توسط اطلاعات انجام می شود. یا ملاحظات سوداگرانه در آن دوره تغییر ساختاری در محیط اطلاعاتی که توسط رویدادهای آزادسازی در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ تأثیر پذیرفته است با فرضیه اطلاعات نامتقارن سازگار است و پیامدهای سیاسی برای بهبود بهره وری در بازار اطلاعات در بازارهای سرمایه چین دارد.