دانشجویان در این قسمت می توانند به سفارش پروژه های کارآفرینی و یا طرح های توجیهی منطبق با فرمت اساتید که فرمت اساتید را در بخش توضیحات توضیح دهند و نام استاد خویش را ذکر نمایند تا مطابق فرمت اساتید پروژه مربوطه تدوین گردد و همچنین با انتخاب شهرک های صنعتی مربوطه بهتر شدن طرح آنها کمک شود.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید